دیگر توجیه خوبی برای میلیونر شدن در طول سال ها وجود ندارد, می توانید این کار را در مدت ۱۲ ماه انجام دهید, تا شروع سال جدید کمتر از ۱۴ روز زمان باقی ست، برای برنامه ریزی سال جدید از همین حالا شروع کنید.

در ۱۲ ماه آینده بیش از ۱۲ سال گذشته درآمد داشته باشید!