مرور برچسب

کار و زندگی

عدم توازن بین کار و زندگی

اگر توجه و احساس وابستگی ارزش‌های فراگیری بودند که تمام مردم جهان آن‌ها را به‌طور یکسان در کار و زندگی خود به کار می‌بردند چه می‌شد؟ تعادل بین کار و زندگی غیرممکن است. در حقیقت، این ایده که به‌تدریج بین تمام مردم باب شده نتیجه منفی بر روی…