مرور برچسب

marketing

آیا شما هم بخش بازاریابی دارید؟ خوب است که نداشته باشید.

بازاریابی تنها یک بخش نیست؟ آیا شما هم بخش بازاریابی دارید؟ خوب است که نداشته باشید. اگر چنین بخشی در شرکت خود دارید، تصور نکنید تنها افراد آن قسمت مسئول فروش و بازاریابی هستند. حسابداری بخش ویژه با اعضایی مشخص است، ولی بازاریابی چنین نیست.…