مرور برچسب

the one minute entrepreneur

کارآفرین یک دقیقه‌ای

رموز راه‌اندازی و حفظ یک کسب‌وکار موفق به کمک این داستان الهام‌بخش توانایی‌های کارآفرینانه خود را کشف کنید و کسب‌وکار شخصی خود را گام به گام با آموزه‌های یک دقیقه‌ای بزرگترین مربیان کارآفرینی راه‌اندازی کنید و توسعه دهید. پیشگفتار کتاب…